انجمن ملی پرتاب راکت امریکا   NAR
این انجمن در سال 1957 توسط کارلیس و استون در رابطه با ایجاد سرگرمی علمی و ورزشی پرتاب راکت در امریکا پایه گذاری شد و قدیمترین انجمن در رابطه با راکت مدل در جهان است . این انجمن بیش از هشتاد هزار عضو دارد که بیش از 2500 نفر از اعضای آن بطور معمول و روزانه مشغول آموزش در ضمینه راکت مدل هستند .
فعالیت های این سازمان در رابطه با آموزش و مقرارات ایمنی ساخت و پرتاب راکت مدل وبرگذاری مسابقات سالیانه در رابطه با راکت مدل است .
سه وظیفه مهم این انجمن عبارت است از
1_
NARAM برگذلری مسابقات سالیانه در زمینه پرتاب راکت
2-
NARCON بر گذاری جلسات و همایش های آموزشی و برنامه ریزی آموزشی در زمینه توسعه راکت مدل
3-
NSL مسول برگذاری مسابقات در زمینه راکت مدل
این انجمن با برگذاری مسابقات در زمینه راکت مدل باعث ترویج این سرگرمی علمی تفریحی و ورزشی می باشد .
ماهیانه مجله ای تحت عنوان ورزش پرتاب راکت توسط این انجمن منتشر می شود و این انجمن مسول تست موتورهای راکت مدل و استاندار کردن آنها که توسط کارخانجات ساخته می شود می باشد .
نویسنده دکتر یزدان نیاز                
yazdanniaz@hotmail.com