راکت مدل نیازمند نظارت و کمک دولت
با توجه به اینکه ساخت و آزمایش موتورهای راکت مدل در ظرف مدت دو سال گذشته  به پایان رسیده است امروز برای گسترش و اموزش این سرگرمی علمی و ورزشی احتیاج به کمک دولت برای ساخت تعداد انبوه موتورهای راکت مدل و نظارت دولت در برنامه های آموزشی بسط این تفریج علمی ورزشی  بین جوانان می باشیم .
با توجه به اینکه با استفاده از امکانات دولتی مثل وزارت دفاع ساخت این موتورها با قیمت بسیار اندک ممکن می شود ،و این امر علاوه بر سود آوری برای دولت زمینه بسط و رواج این سرگرمی را بین جوانان برای پر کردن اوقات فراغت آنها فراهم می کند .وجود یک متولی دولتی برای نظارت بر روی تشکیل کلوپ ها و انجمن های علاقمند احساس می شود که با توجه به برنامه ریز های انجام شده بر اساس برنامه ریزی  مشابهه برنامه  سازمان ناسا بر روی این مسله چه بهتر از ابتدای کار علاوه بر آموزش صحیع به جوانان این کشور ضمینه آموزش درست برای جلوگیری از خطرات احتمالی آینده را با کنترول ساخت و فروش راکت مدل دولت جمهوری اسلامی در دست داشته باشد . 
دکتر یزدان نیاز