راکت مدل تحت کنترول
امروزه ساخت و پرتاب راکت مدل یکی از بهترین تفریحات علمی ورزشی در تمامی دنیا است در کشور امریکا طبق برنامه ریزی های که ظرف 50 ساله گذشته برای جلوگیری از ایجاد خطرات احتمالی برای استفاده کنند گان از این تفریح انجام شده است می توان اقرار کرد که سالیانه پرتاب 5 تا 7 میلیون راکت توسط جوانان 13 الی 18 ساله بدون حتا یک خطر برای خودو دیگران ثابت نمد که آموزش صحیع و کنترول و نظارت مربیان می تواند از این تفریح علمی ورزشی نوعی سرگمی برای اوقات فراقت جوانان ایجاد کرد که حتا بی خطر تر از روز چها ر شنبه سوری ما ایرانیان است این امر لوزوم یک بر نامه ریزی درست و آموزش صحیع را نشان می دهد .
دکتر یزدان نیاز