اصول اولیه آئرودینامیک

چهار نیرو در پرواز هواپیما دخیل هستند .1- کشش  2- برا  3-پسا 4-وزن

کشش=کشش نیروی است که توسط موتور هواپیما تولبد می شود و باعث حرکت هواپیما می شود و به دلیل عبور هوا از روی بالها با ایجاد نیروی برا هواپیما پرواز می کند ،تولید کشش در هواپیمای ملخ دار بوسیله چرخش ملخ ودر هواپیمای جت بوسیله خروج سریع گازهای محترق صورت می گیرد .در موتورهای پیستونی دو عامل در تولید کشش بسیار موثر هستند .گام ملخ و تعداد دور موتور در دقیقه ،غالب موتورهای مدل دارای دوری بین 5000 تا 10000 دور در هر دقیقه هستند

برا =این نیرو که توسط بالها تولید می شود باعث پرواز هواپیما در هوا می شود ،بالها به دلیل شکل  خاصی که دارند در برابر عبور الیاف هوا آنرا به دو قسمت تقسیم می کنند و به دلیل عبور سریعتر هوا از قسمت فوقانی بال  به دلیل قانون برنولی نوعی مکش ایجاد می شود که بالها و به نتیجه هواپیما را به پرواز در می آورد ،قسمت جلوی بال که با هوا برخورد میکند را لبه حمله و لبه انتهای بال را لبه فرار می نامند.

پسا= نیروی است که از حرکت جسم در هوا جلوگیری میکند وبرخلاف نیروی کشش است ،پسا بیشتر بعلت سطوح غیر آئرودینامیک ایجاد می شود و هرچقدر سطوح هواپیما صیقلی تر و صافتر باشد این نیرو کاهش پیدا می کند،این نیرو باعث داغ شدن بدنه و بالها در سرعت های زیاد در هواپیماهای جت می شود.

وزن=وزن هر جسم عبارت از نیروی است که جاذبه زمین به جرم اجسام وارد می کند و در یک هواپیما نیروی است که تمایل به پاین کشیدن هواپیما بسوی زمین دارد ،در یک هواپیمای مدل وزن نیروی است که بایستی در کمترین میزان باشد ،به این دلیل مواد بکار رفته در ساختمان آن از مواد بسیار سبک است.