برای مبتدیان با استفاده از قانون انگشتی یزدان.10 finger low God
ساخت و طراحی راکت مدل بسیار آسان است فقط باید 10 قانون طلایی یزدان را به خاطر بسپارید .
قانون اول =نسبت قطر به طول
هر لوله مقوایی یا پلاستکی را که برای بدنه استفاده می کنید باید نسبت ابه 10 و 1 به بیست را رعایت کنید .به عبارت ساده تر اگر قطر راکت شما 1 سانتیمتر است بهترین طول برای آن 10 الی 20 سانتیمتر است خود من همیشه از نسبت 1 به 12 تا 15 استفاده می کنم چون در عمل بهترین پایداری را در موقع لیفت آف و پرواز دارد .
قانون دوم
نسبت اندازهای بالچه به قطر
بهترین اندازه بالچه آن است که طول ریشه (قسمتی از بالچه که به بدنه می چسبد )2 برابر قطر راکت باشد و نوک بالچه (قسمت مخالف ریشه )برابر قطر بدنه راکت و لبه حمله (قسمت جلو یکو نیم برابر قطر بدنه راکت باشد .
قانون سوم
فاصله بین مرکز ثقل و نقطه فشار
بعدادر ضمن توضیحات نقاط فوق گفته می شود
قانون چهارم
محل نصب هادی پرتاب
قانون پنجم سیستم جمع آوری و قانون ششم و قطر 6 یادت نره و قانون هفتم و بقیه در ادامه مطالب بعدا گفته می شود .