انجمن پرتاب راکت تریپولی


در دسامبر سال 1964 تعدادی از دانش آموزان یک دبیرستان در شهر ایروین ،پنسیلوانیا تشکیل یک کلوپ علمی در رابطه با مسایل علمی ستاره شناسی ،و ساخت و پرتاب راکت مدل را دادند .پایگذار این کلوپ یکی از دانش آمزان به نام فرانسیس گرهام بود .این انجمن مورد استقبال دیگر دانش آموزان قرار گرفت و به زودی از دو ایالت همجوار نیز گروهی از دانش آموزان به شهر ایروان آمده و عضو این کلوپ شدند .یکی از اعضای انجمن برای کمک به پروژه ساخت راکت مدل تعداد ی سکه قدیمی که پدرش در زمان جنگ دوم جهانی و زمانی که سرباز بود از کشور لبنان و شهر تریپولی آورده بود به رییس کلوپ هدیه کرد به علت اینکه این سکه ها متعلق به شهر تریپولی (تریپولی به معنی سه شهر است )بود و اعضای این انجمن از سه ایالت مختلف می آمدند نام کلوپ به انجمن پرتاب راکت تریپولی تغیر کرد این انجمن هنوز پایدار است و موسس آن فرانسیس گرهام بعدها موسس و پایگذار انجمن ملی پرتاب راکت شد و بعدها دارای شغلی در سازمان ناسا شد .