تاریخچه راکت مدل در ایران

اولین بار در سال 1348 یک جوان مبتکر خوزستانی توانست سه راکت مدل را که با سوخت مایع کار می کرد در آبادان به هوا پرتاب کند این راکت ها با مکانیزم جالبی با استفاده از یک محفظه از اب که بر روی کاربید ریخته و گاز استیلن حاصل با گاز اکسیژن در محفظه احتراق می سوخت قدرت لازم را برای پرتاب کسب می کرد .اولین راکت مدل واقعی با سوخت جامد اولین بار در سال 1352 توسط یک دانش آموز در تهران ساخته شد .در حدود  سال 1350 مجله ای به نام فضا که وابسته به دانشگاه پهلوی بود برای اولین با پایه گذار انجمن ساخت و پرتاب �