اطلاعیه

از تمامی اعضا که می خواهند در مسا بقه پرتاب راکت آریا فردا شرکت کنند خواهشمند است تا راس ساعت چهار بعد از ظهر در زمین پرواز شهریارنزد دکتر ثبت نام کرده و تا قبل پرتاب نسبت به ثبت مشخصات راکت خود و توزین اون اقدام کنند بدیهی است بعد از زمان تعین شده اعتراض شما مورد قبول نیست .

داوران فردا

دکتر محمد رضا یزدان نیاز  چیف پرتاب

ارین ارکاک چیف ناظر

محمد سعید یزدان نیاز  ناظر

خانم آهنی منشی مسابقات

در ضمن به برندگان فردا هر کدام یک موتور رده c-dمنهای گواهینامه راکت اماتوری داده می شود .

توفیق شما را در مسابقات پرتاب راکت جام آریا آرزومندیم .

                                ریاست انجمن ملی پرتاب راکت ایران         NARI