اجزای راکت مدل

قسمتهای یک راکت مدل
دماغه بدنه چتر نجات سیستم ریکاوری(جمع اوری ) بالچه و موتور و سیستم هادی پرتاب