راکت مدلاجزای یک راکت مدل
دماغه به وسیله یک بند با قابلیت کشش زیاد به بدنه متصل است و از طرف دیگر دماغه به چتر نجات متصل است