اجزای یک راکت مدل
راکت مدل شامل اجزای ذیل است .
1-بدنه  2-بالچه  3-دماغه  4-هادی پرتاب  5-سیستم جمع آوری  6-موتور 
بدنه=کار اصلی بدنه نگاه داری بالچه ها و موتور و سیستم جمع آوری است
بالچه =کار بالچه حفظ مسیر حرکت راکت در هوا می باشد .
دماغه =کار دماغه کاهش میزان پسا در موقع حرکت راکت در جو زمین است .
هادی پرتاب =کار هادی پرتاب در مسیر صحیع نگاه داشتن راکت در ضمن پرتاب است .
سیستم جمع آوری =کار سیستم جمع آوری که در داخل بدنه راکت قرار دارد بازگرداندن سالم راکت به زمین است.
موتور=کار موتور ایجاد نیروی رانش برای حرکت راکت به سوی آسمان است .

تعریف راکت مدل آماتوری
راکت مدل آماتوری در رده موشک سازان آما تور بایستی حداکثر 1500گرم (53اونس )وزن با وزن موتور داشته باشند و حداکثر نیروی موتور آنها 320نیوتن در ثانیه است برای پرتاب در این وزن ونیرو سن مدل ساز باید 16 سال تمام باشد ولی  در رده موتور سی سن راکت ساز می تواند 13سال باشد .
خبر نامه انجمن

انجمن ملی پرتاب راکت برای جوانان زیر 16 سال 3مدل راکت در رده سی با وزن یکصد گرم بصورت کیت در حال ساخت است .این انجمن در رده پروفشنال قادر به طراحی راکت با وزن 100 کیلو وبرد 85 کیلومتر با سوخت جامد است که در این رده فقط افراد بالای 18 سال اجازه فعالیت دارند .این راکت ها قادر به خروج از جو زمین بوده و داری جی پی اس و دوربین می باشند .
خبرنامه کلوپ پرواز
جزوه آموزشی پرواز هواپیمای رادیو کنترول نوع
frtآماده چاپ شد .
اعضا چوب بالسای چینی نخرید
چوب های بالساچینی درست است که عرض بیشتری دارد ولی استکام ندارد